Zrostki

Przedrostki (prefiksy)

bo- powinowactwo poprzez ślub patro - ojciec bopatro - teść
dis- "roz-"; w różne strony, w wielu kierunkach, rozdzielenie doni - dać disdoni - rozdać
ek- początek lub krótkotrwałość czynności vidi - widzieć ekvidi - zobaczyć
eks- "eks-"; były reĝo - król eksreĝo - eks-król (były król)
fi- pogarda lub obrzydzenie (w szczególności moralne) domo - dom fidomo - wstrętny, podły dom
ge- osobnicy obojga płci patro - ojciec gepatroj - rodzice
mal- przeciwieństwo, odwrotność bona - dobry malbona - zły
mis- błędnie, omyłkowo, niewłaściwie uzi - używać misuzi - używać błędnie; nadużywać
pra- pra-; odległy w przeszłości lub (mówiąc o potomkach) w przyszłości tempo - czas pratempo - zamierzchłe czasy
re- powrót (do miejsca lub stanu), powtórzenie czynności veni - przyjść reveni - wrócić

Przyrostki (sufiksy)

-aĉ- pogarda lub obrzydzenie (w szczególności estetyczne) domo - dom domaĉo - wstrętny dom, rudera
-ad- powtarzająca się lub długotrwała czynność kanti - śpiewać kantado - śpiewanie
-aĵ- coś konkretnego, przedmiot, obiekt, produkt alta - wysoki altaĵo - wyżyna, wzniesienie
-an- członek (organizacji), mieszkaniec, wyznawca Kristo - Chrystus kristano - chrześcijanin
-ar- zbiór, zespół, kompleks arbo - drzewo arbaro - las
-ĉj- tworzy zdrobnienia imion męskich (dodawane do pierwszych 2-5 liter) patro - ojciec paĉjo - tatuś
-ebl- możliwość, nadawanie się legi - czytać legebla - czytelny
-ec- "-ość"; cecha, przymiot; pojęcie abstrakcyjne rapida - szybki rapideco - szybkość
-eg- powiększenie, wzmocnienie varma - ciepła varmega - gorąca
-ej- miejsce dla czegoś kuiri - gotować kuirejo - kuchnia
-em- skłonność lub stan dormi - spać dormema - śpiący
-end- konieczne do zrobienia legi - czytać legenda - konieczny do przeczytania
-er- fragment, cząstka sablo - piasek sablero - ziarnko piasku
-estr- człowiek, który przewodzi, rządzi lernejo - szkoła lernejestro - dyrektor szkoły
-et- pomniejszenie, osłabienie varma - ciepła varmeta - letnia
-id- potomek, młody osobnik hundo - pies hundido - szczeniak
-ig- sprawić, że coś/ktoś wykonuje jakąś czynność lub staje się jakimś labori - pracować laborigi - skłanić do pracy
-iĝ- stawać się czymś, jakimś ruĝa - czerwony ruĝiĝi - czerwienić się
-il- narzędzie tranĉi - ciąć tranĉilo - nóż
-in- rodzaj żeński, płeć żeńska knabo - chłopiec knabino - dziewczyna
-ind- warte, godne zrobienia legi - czytać leginda - warty przeczytania
-ing- obsada, nasada, pochwa glavo - miecz glavingo - pochwa miecza
-ism- "-izm"; doktryna, system, sposób myślenia kristano - chrześcijanin kristanismo - chrześcijaństwo
-ist- "-ista"; zawód lub stałe zajęcie, wyznawca, zwolennik doktryny, ideologii labori - pracować laboristo - pracownik, robotnik
-nj- tworzy zdrobnienia imion żeńskich (dodawane do pierwszych 2-5 liter) patrino - matka panjo - mamusia
-obl- wielokrotność, wielorakość du - dwa duoblo - dwukrotność, podwójność
-on- ułamek, liczebnik ułamkowy du - dwa duono - jedna druga, połowa
-op- zbiorowość, liczebnik zbiorowy du - dwa duope - we dwóch, we dwoje
-uj- naczynie, pojemnik, pudełko, kraj (archaiczne) mono - pieniądze monujo - portmonetka, portfel
-ul- człowiek charakteryzujący się daną cechą juna - młody junulo - młodzieniec
-um- przyrostek bez określonego znaczenia komuna - wspólny komunumo - wspólnota

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License